Επιδοτησεις

Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον που δίνει επιδότηση στα νοικοκυριά για να αναβαθμίσουν το σπίτι τους. Το πρόγραμμα και δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους.   Το πρόγραμμα μπαίνει μπρος τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου και προβλέπει ποσά ως 25.000 ευρώ ή ως 250 ευρώ το τετραγωνικό για την αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας.   Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ειδήσεις” τα ποσοστά της επιδότησης φτάνουν ως και το 70% και είναι υψηλότερα για τα μικρά εισοδήματα, ενώ αυξάνονται για κάθε παιδί. Η επιδότηση για το επιτόκιο δανείου είναι στο 100%.   Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ ή 20.000 οικογενειακό η επιδότηση είναι 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί με ανώτατο όριο το 70%.   Για ατομικό εισόδημα 10.000 ως 15.000 και οικογενειακό ως 25.000 ευρώ η επιδότηση φτάνει το 50% με 5% αύξηση για κάθε παιδί και μέγιστο ποσοστό το 70%.   Για εισόδημα ατομικό από 15.000 ως 20.000 και οικογενειακό από 25.000 ως 30.000 ευρώ η επιδότηση είναι 40% και μαζί με τα τέκνα μπορεί να φτάσει ως το 70%.   Για εισόδημα 20.000 ως 25.000 και οικογενειακό από 30.000 ως 35.000 ευρώ η επιδότηση είναι 35% και μαζί με τα τέκνα ως 70%.   Η επιδότηση είναι 30% για εισόδημα ατομικό από 25.000 ως 30.000 και οικογενειακό από 35.000 ως 40.000 ευρώ, ενώ πέφτει στο 25% για εισόδημα από 30.000 ως 35.000 ευρώ ατομικό και 40.000 ως 45.000 ευρώ οικογενειακό. Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η επιδότηση αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί μέχρι ποσοστό 70%. tribune.gr

Σταμάτης Ζησίμου   Επιχορήγηση από 5.000 έως 25.000 ευρώ (σ.σ. μπορεί να φθάσει και τις 50.000 ευρώ σε περιπτώσεις συνεργασιών) μπορούν να λάβουν οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ή προτίθενται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», για το οποίο προκηρύχθηκε ο δεύτερος κύκλος του, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.   Ουσιαστικά, στόχος του προγράμματος, είναι η υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη ή την υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).   Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι πτυχιούχοι Σχολών Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένων από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι Μουσικών Εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος. Βασική προϋπόθεση που τίθεται, είναι το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995.   Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες επιδοτούνται Στο πλαίσιο του προγράμματος, περιλαμβάνονται εκατοντάδες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να επιχορηγηθούν. Αναλυτικά αυτές αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος (παράρτημα ΙΙ).   Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν Με βάση τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:   Στην πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνονται άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.   Στη δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνονται υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.   Το ποσό της επιδότησης Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των 25.000 ευρώ αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα. Ειδικότερα, στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων/ωφελούμενων, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελούμενων έως και 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.   Πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως και 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξής τους. Επισημαίνεται, ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση.   Περίοδοι υποβολής αιτήσεων Για την καλύτερη κατανομή των αιτήσεων, καθορίστηκαν τρεις περίοδοι υποβολής αιτήσεων.   1η περίοδος υποβολής: από 5/7/2017 έως 9/8/2017   2η περίοδος υποβολής: από 6/9/2017 έως 11/10/2017   3η περίοδος υποβολής: από 8/11/2017 έως 13/12/2017   Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του www.ependyseis.gr/mis. Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων στο πλαίσιο του Α΄κύκλου της Δράσης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής.   Εισοδηματικά κριτήρια Πέρα από την ημερομηνία απόκτησης του πρώτου πτυχίου, για να υπαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί και τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται.   Για τους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:   Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015, τις 22.000 ευρώ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για οικογενειακό εισόδημα.   Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 και 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.   Λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται, είναι οι εξής:   - Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.   - Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.   - Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.   Ποιες δαπάνες μπορούν να κριθούν επιλέξιμες Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες μπορούν να κριθούν μια σειρά δαπανών. Ωστόσο, τίθενται όρια ως προς το ύψος τους σε σχέση με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου.   Μεταξύ των δαπανών περιλαμβάνονται οι εξής:   - Λειτουργικά (όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες). Οι δαπάνες αυτές μπορούν να ανέλθουν έως το 60% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού   - Δαπάνες για αμοιβές τρίτων όπως νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης (έως 20% του προϋπολογισμού)   - Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις όπως σχεδιασμός και παραγωγή εταιρικής ταυτότητας, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας (έως 10%)   - Προμήθεια αναλωσίμων όπως δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών σε άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης, δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων για επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα (έως 15%)   - Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου επιχειρηματία/εταίρων (έως 30%)   - Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας έως 12.000 ευρώ   - Αποσβέσεις παγίων/χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20% χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)   - Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας (έως 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας.   Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης (ανεξαρτήτως της ένταξης ή μη του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου), επί ποινής απόρριψης όλων των τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων.   Επιπροσθέτως, δυνητικοί δικαιούχοι/ωφελούμενοι οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρηματικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του α' κύκλου της δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του β' κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης.   euro2day.gr

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ ΟΣΑ ΗΞΕΡΑΝ   Η αριστερή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το νέο Μνημόνιο «τελειώνει» δεκάδες επιδόματα -όπως το ΕΚΑΣ-, ενώ εφευρίσκει «κόλπα»-ενσωμάτωσης στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύηςγια να τα χορηγεί μόνο με εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο, τέσσερα συγκεκριμένα προνοιακά αποτελούν «παρελθόν» από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.    Τέσσερα επιδόματα καταργούνται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, με το πολυνομοσχέδιο της συμφωνίας κυβέρνησης-δανειστών. Στο πολυσέλιδο σχέδιο νόμου αλλά και την εισηγητική έκθεση αναφέρεται σχετικά ότι με τις, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» επιδόματα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) θα «κοπούν» από τον Σεπτέμβριο του 2017.   Από το 2017 καταργούνται 8 εκατ. ευρώ που αφορούν στα συγκεκριμένα επιδόματα, και η δαπάνη τους ενσωματώνεται στο ΚΕΑ -επειδή αλληλεπικαλύπτονται-, ενώ άλλα 2 εκατ. καταργούνται από το 2018.    Αυτά τα προνοιακά «εξαφανίζονται»:   1) Το επίδομα οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα για παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία (ανέρχεται σε 300 ευρώ ανά παιδί και δίνεται σε οικογένειες με εισόδημα έως 3.000 ευρώ)   2) Το επίδομα απροστάτευτων παιδιών (είναι 44 ευρώ το μήνα και δίνεται σε παιδιά που στερούνται πατρικής προστασίας -για διαφόρους λόγους- μέχρι την ηλικία των 16 ετών)   3) Το επίδομα ένδειας (ανέρχεται σε 600 ευρώ και δίνεται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων σε όσους ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας)   4) Το επίδομα νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ και αφορά περίπου 5.500 άνεργους νέους, ηλικίας 20- 29 ετών, οι οποίοι εισπράττουν το ποσό των 73,37 ευρώ τον μήνα, για πέντε μήνες)   Τι συγκεκριμένα αναφέρει το πολυνομοσχέδιο:   Ωστόσο, «χάνουν» τα οικογενειακά επιδόματα όσες οικογένειες έχουν ένα παιδί, αφού το σημερινό ετήσιο εισοδηματικό κριτήριο των 9.000 ευρώ υποχωρεί πλέον στα 6.000 ευρώ «κόβοντας» πολλούς δικαιούχους, παρότι το επίδομα αυξάνεται από 40 ευρώ σήμερα, στα 60 ευρώ το μήνα!  freepen.gr

Με το ποσό των 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εξέδωσε την προκήρυξη του υπομέτρου 4.2 "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014- 2020.    Το συγκεκριμένο αφορά στη δράση 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας για την Ε.Ε.".   Οι παραγωγοί θα ενισχυθούν με επιδότηση έως και 90%. Οι κλάδοι που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με το ergasianews.gr, είναι οι εξής:   α) Κρέας – πουλερικά– κουνέλια   β) Γάλα   γ) Αυγά   δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα   ε) Ζωοτροφές   στ) Δημητριακά,   ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)   η) Οίνος   θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί   ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)   ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά   ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό   ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).   Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.       enikonomia.gr

Υπάρχουν και καλά νέα μέσα στη φοροκαταιγίδα που πλήττει τους Έλληνες.   Όπως λέει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης των οικογενειών.    Σύμφωνα με την κ. Φωτίου, τα σχολικά γεύματα που άρχισαν με ελάχιστα μέσα, ήδη επεκτείνονται και θα εφαρμοστούν σε όλη την Ελλάδα. «Αυτά- και τα δύο -μειώνουν τις επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας, ελαφρύνουν τα βάρη της οικογένειας, αλλά και εισάγουν μια νέα κουλτούρα στην προστασία του παιδιού, στον τρόπο κοινωνικοποίησής του. Η αύξηση της επιδότησης των οικογενειών με παιδιά, από το πρώτο κιόλας παιδί, δείχνει την αποφασιστικότητά μας να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα όλων των οικογενειών να αποκτούν παιδιά και να τα αναθρέφουν αξιοπρεπώς. Το ίδιο κάνει και η επιδότηση ενοικίου ή στεγαστικού δανείου, που θα περιλάβει όλα τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη», επισημαίνει.    «Με τη συμφωνία της Μάλτας, για πρώτη φορά, οι περικοπές, που απαίτησαν οι δανειστές, συνοδεύονται και αντισταθμίζονται με ισόποσα μέτρα για την κοινωνική πολιτική και την οικονομική ανάπτυξη. Ένα μεγάλο μέρος αφορά το χαρτοφυλάκιο που μου έχει ανατεθεί, την Κοινωνική Αλληλεγγύη. Μπορούμε, λοιπόν, να σχεδιάσουμε τώρα την επέκταση, όσων εφαρμόζαμε, μέχρι τώρα, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια νέα ποιότητα και να αγκαλιάσουν πολύ περισσότερους ανθρώπους», σημειώνει η κ. Φωτίου. «Εξαρχής, ήμασταν αποφασισμένοι να αλλάξουμε το πλαίσιο της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα. Ήδη, έχουμε κάνει τα πρώτα πολύ σημαντικά βήματα. Τώρα, θα έχουμε περισσότερα μέσα, για να συνεχίσουμε, ώστε στο τέλος της τετραετίας η Κοινωνική Αλληλεγγύη να αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία», υπογραμμίζει.    Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, τα θετικά μέτρα, που αφορούν στους νέους, περιλαμβάνουν:   - Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί (60 ευρώ για το πρώτο και 90 ευρώ για το δεύτερο), παραμένοντας, ωστόσο, ίδιο το επίδομα για το τρίτο και για κάθε επιπλέον παιδί. - Επιδότηση ενοικίου, με στόχο να καλυφθεί περίπου το μισό του πληθυσμού που βρίσκεται σε ενοίκιο ή έχει δάνειο πρώτης κατοικίας, για τους οποίους προβλέπεται επιδότηση περίπου 80 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο. Θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και η οικογενειακή κατάσταση. - Ένταξη του 1/3 των βρεφών έως 4 ετών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δαπάνη ύψους 150 εκατ. ευρώ. Σχεδιάζεται, επίσης, η αύξηση των δομών βρεφονηπιακών σταθμών- περίπου 1.800 νέες δομές, καθώς, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, η ζήτηση είναι πιο μεγάλη από την προσφορά. - Δημιουργία άνω των 30.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Στο δημόσιο τομέα, οι θέσεις θα αφορούν, κυρίως, σε δομές του κοινωνικού κράτους, όπως νοσοκομεία, παιδεία, κτλ, ενώ στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί προτεραιότητα στους νέους υψηλών προσόντων, με στόχο την ανάσχεση του brain drain («διαρροή εγκεφάλων»). - Επέκταση των σχολικών γευμάτων, με σκοπό να καλυφθεί το 50% των μαθητών που φοιτούν σε δημοτικά και γυμνάσια σχολεία. Ο στόχος περιλαμβάνει την παροχή σχολικών γευμάτων σε 300.000 μαθητές του δημοτικού και 150.000 μαθητές του γυμνασίου.   Πηγή:voicenews.gr

  Ξεκίνησε επίσημα, το πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής με όφελος έως 3.000 ευρώ για μία πολυκατοικία και 750 ευρώ για ένα διαμέρισμα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΔΑ Αττικής, το νέο πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) που υπογράφουν σύμβαση σύνδεσης από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά και ισχύει μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, που ανέρχεται στα 4,7 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση ισχύει για όλες τις κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται, και χρησιμοποιούν συστήματα θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται ακόμα σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θα επιλέξουν αυτόνομη σύνδεση με χρήση ανυψωτικής στήλης (riser) και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι, μειώνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος για τη σύνδεσή τους. Το ύψος επιδότησης είναι κλιμακωτό και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και την ισχύ του λέβητα και διαμορφώνεται ως εξής. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα επιδότησης αρκεί να υποβάλλουν αρχικά μία υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα. Για την απόδοση της επιδότησης θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται με βάση την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα www.edaattikis.gr, στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών 1133 και στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Αμερικής 11, Σύνταγμα. Πηγή: voicenews.gr

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των αγροτών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Αποστολάκης. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα πιστωθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης του 2017 και γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου το υπόλοιπο 30%, με τις συνολικές πληρωμές να φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ, διευκρίνισε ο κ. Αποστολάκης. Επιπλέον, μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, θα δοθούν ενισχύσεις σε συνολικά 111 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε έξι νομούς της χώρας. Οι ενισχύσεις αυτές, οι οποίες θα καταβληθούν στο διάστημα από 19 έως 27 Οκτωβρίου, θα δοθούν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ζωοτροφές για μια περίοδο 100 ημερών. Συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τους κτηνοτρόφους των νομών Χίου, Θάσου, Εύβοιας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες). Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε πληρωμές ύψους 15.087.550 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 7 έως τις 16 Οκτωβρίου 2016 σε 32.150 δικαιούχους παραγωγούς για διάφορα μέτρα ενισχύσεων. cnn.gr

«Το 70% των χρημάτων θα δοθεί κατευθείαν με την ένταξη στα προγράμματα», δευκρίνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, αναφερόμενος στα νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.  Ως προς το χρονοδιάγραμμα, η προκαταβολή αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα των ενισχύσεων θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι «εντός τετραετίας». Χθές, δόθηκε στη δημοσιότητα (www.agrotikianaptixi.gr) η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο. «Το ζητούμενο είναι να μείνουν οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν», τόνισε ο Βαγγέλης Αποστόλου, επιμένοντας στο θέμα της κατάρτισης. «Παρά τις γκρίζες ζώνες στην διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, θα είναι χρονιά- ρεκόρ στις επιδοτήσεις συνολικού ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ και επτά δισεκατομμυρίων μαζί με τις πόρους», δήλωσε ο υπουργός.ert.gr

Καλή εποχή για οινοποιούς Ενδιαφέρομαι για την ίδρυση νέου οινοποιείου. Διαθέτω ήδη τα αμπέλια και θέλω να προχωρήσω στη συσκευασία και τυποποίηση του κρασιού μου. Ο νέος Επενδυτικός Νόμος είναι μια καλή ευκαιρία για εσάς. Παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης με ποσοστό μέχρι 55%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιχορηγείται και μέσω των τοπικών προγραμμάτων Leader, τα οποία προέρχονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένεται ο νέος κύκλος των προκηρύξεων με το νέο έτος. Η περίπτωση της μαρμελάδας Είμαι γεωπόνος και κατοικώ στην επαρχία. Επιθυμώ να ασχοληθώ, διατηρώντας τη θέση μου ως ιδιωτικός υπάλληλος, με τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης, παρασκευής μαρμελάδων, γλυκών κουταλιού και όλων των συναφών που μπορούν να προκύψουν από καρπούς της περιοχής. Μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα και με ποιες προϋποθέσεις; Η παρασκευή γλυκών του κουταλιού και μαρμελάδων είναι επιλέξιμη στον Νέο Επενδυτικό Νόμο, όπου η επενδυτική πρόταση θα πρέπει να είναι άνω των 100.000 ευρώ, εκτός από τις περιπτώσεις των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. / Συνεταιρισμών που το ελάχιστο ύψος επενδυτικού ορίζεται στις 50.000 ευρώ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να επιχορηγηθεί από τα προγράμματα Leader του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία αναμένονται από το νέο έτος και δεν έχουν περιορισμό σχετικά με το κατώτατο ύψος της επένδυσης. Δικαιολογητικά για τυροκομείο Εχω μια κτηνοτροφική μονάδα και ενδιαφέρομαι να φτιάξω μια μικρή τυροκομική μονάδα μέσα στο ίδιο οικόπεδο. Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι και μέχρι πόσα τετραγωνικά μπορεί να είναι το τυροκομείο; Για το κομμάτι των τετραγωνικών που μπορείτε να κατασκευάσετε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό ώστε να ελέγξει τον συντελεστή δόμησης και τη χρήση του χωραφιού για να μπορέσετε να το υλοποιήσετε. Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για την κατασκευή θα σας τα προσκομίσει ο μηχανικός σας. Σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά για την υποβολή της επένδυσής σας μπορείτε να τα βρείτε σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόμο στο site www.ependyseis.gr και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο www.agrotikianaptixi.gr. Τι ισχύει για ψωμί-ζυμαρικά Επιχορηγείται υφιστάμενη μικρή μονάδα παραγωγής ζυμαρικών και ψωμιού από κάποιο τρέχον πρόγραμμα; Οι μονάδες παραγωγής ζυμαρικών και ψωμιού μπορούν να επιχορηγηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ποσοστό έως 50% με την πρόσληψη νέου προσωπικού και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού τις 200.000 ευρώ, καθώς και μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου με ποσοστά επιχορήγησης που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 55%. Το minimum της επένδυσης είναι 100.000 ευρώ. Οι δυνατότητες νέας επιδότησης Υπάρχουν προγράμματα νέων αγροτών αυτήν τη στιγμή και μπορεί να επιδοτηθεί κάποιος που πήρε επιδότηση πριν από 15 χρόνια; Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει ανοικτό κάποιο πρόγραμμα νέων αγροτών. Αναμένονται νέες προκηρύξεις μέσω του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις αρχές του 2017. Εάν μια επιχείρηση είχε επιδοτηθεί πριν από 15 χρόνια, ασφαλώς και μπορεί να τύχει νέας ενίσχυσης, αλλά πάντα εξαρτάται από το προηγούμενο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί και τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που έθετε. Στοχευμένες επιχορηγήσεις Υπάρχουν επιδοτήσεις για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με μια καλλιέργεια; Ο νέος επενδυτικός νόμος, στον οποίο οι υποβολές προτάσεων θα ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου, επιχορηγεί συγκεκριμένα είδη καλλιέργειας, τα οποία αφορούν πολυετή φυτά. Για να εντοπίσετε ποια καλλιέργεια είναι προσοδοφόρα και έχει υψηλές αποδόσεις στην περιοχή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν γεωπόνο. Κάποιο άλλο πρόγραμμα επιδότησης για καλλιέργεια δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή. Δυνατότητες για κτηνοτρόφους Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα για νέους κτηνοτρόφους ή για άνοιγμα καταστήματος; Η δραστηριότητα των νέων κτηνοτρόφων επιχορηγείται μέσω του νέου επενδυτικού νόμου και συγκεκριμένα επιδοτείται η κατασκευή και εκμετάλλευση σταβλικών εγκαταστάσεων. Το ελάχιστο ύψος της εκάστοτε επένδυσης τίθεται στις 100.000 ευρώ και το ποσοστό μπορεί να φτάσει μέχρι και 55%, ανάλογα με την περιοχή της επένδυσης. Διπλή επιλογή για ελαιοτριβείο Ενδιαφέρομαι για ίδρυση καινούργιου συμβατικού ελαιοτριβείου. Θα ήθελα να μου πείτε αν και από ποια προγράμματα επιδοτείται αυτή η δράση. Απάντηση: Σε ό,τι αφορά την ίδρυση συμβατικού ελαιοτριβείου, αυτό επιχορηγείται από τον Νέο Επενδυτικό Νόμο και από τα τοπικά προγράμματα Leader. Και στις δύο περιπτώσεις επιχορηγούνται όλες οι απαιτούμενες κτιριακές δαπάνες, καθώς και η αγορά νέων μηχανημάτων, όπως επίσης οι πιστοποιήσεις κατά ISO που απαιτούνται στις περιπτώσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αγορά γης Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιδοτείται η αγορά γης προκειμένου να προχωρήσω σε καλλιέργειά της. Η αγορά γης και οικοπέδων δεν επιδοτείται από κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κτιριακές επεμβάσεις και ανεγέρσεις, στην αγορά καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων και άυλες δαπάνες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πιστοποιήσεις κατά ISO και συμβουλευτικές υπηρεσίες. «Ναι μεν αλλά» για τα ρόδια Η καλλιέργεια των ροδιών επιχορηγείται; Με ενδιαφέρει η επιδότηση των δέντρων αλλά και η μεταποίηση. Η αγορά των σπόρων ή των δέντρων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη από τα επιδοτούμενα προγράμματα. Ωστόσο, στο κομμάτι της καλλιέργειας επιδοτείται μέσω του Νέου Επενδυτικού Νόμου η αγορά των απαιτούμενων γεωργικών μηχανημάτων και η κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων. Η έναρξη των υποβολών τοποθετείται στις αρχές του Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ποσοστά επιχορήγησης που μπορούν να φτάσουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή μέχρι και 55%. Η εν λόγω δραστηριότητα επιδοτείται και μέσω των σχεδίων βελτίωσης για τα οποία δεν αναμένεται κάποιος νέος κύκλος υποβολών στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.ethnos.gr    

  Αν κάτι μπορεί αυτή τη στιγμή να τονώσει την πληγωμένη τσέπη των παραγωγών μας και να ενισχύσει τον κόπο τους αυτό είναι ο αγροτι¬κός τομέας. Για να συμβεί, όμως, κάτι τέτοιο και η αγροτιά να αντα¬ποκριθεί στην εθνική αποστολή της ανάκαμψης θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός, στήριξη, αλλά και εξω¬στρεφής δράση. Οι δύσκολες ημέρες που αναμένουν τους αγρότες τις γνωρίζουν όλοι λίγο έως πολύ. Οι αγρότες αυτή την περίοδο βάλλονται από παντού και αισθανόμαστε άσχημα να λέμε όλα αυτά που μας μαυρίζουν την ψυχή. Μήπως θέλουν να διαλύσουν αυτόν τον κλάδο που είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας μας μετά τον τουρισμό; Η κρίση που εξελίσσεται και φτάνει πολύ πιο έντονα στην ύπαιθρο, επιβάλ¬λει τη συνεργασία των παραγωγών έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής και να επιτευχθούν καλύτερες τιμές στην αγορά των αγροτι¬κών προϊόντων. Οι ιδιαιτερότητες της παραγωγής, οι μικροί κλήροι, οι κακές πρακτικές στην καλλιέργεια και η έλλειψη επιμόρφωσης αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και ανάδειξη του κορυφαίου ελληνικού προϊόντος, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών φαίνονται καθημερινά και αξιολογούνται από όλους και κυρίως από τους συνεται¬ρισμένους αγρότες. Ως απαξίωση του μόχθου και της προσφοράς τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής ερμηνεύουν οι αγρότες και στο νησί μας τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από την πολιτεία. Μια αλλαγή στο σύστημα, το οποίο δεν γνωστοποιήθηκε στους Ενιαίους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αλλά ούτε καν στον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους στερεί αυτή τη στιγμή τεράστια ποσά. Τα αιτήματα έχουν φτάσει μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, αφού η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει πεισμώσει και δεν αναγνωρίζει την ανάγκη επανεξέτασης. Σαν να μην έφτανε αυτό, τσεκούρι από τα πιο κοφτερά μπαίνει και στις αγροτικές επιχορηγήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ενωση η οποία μειώνει τον προϋπολογισμό της, ωστόσο μοιράζεται σε περισσότερες χώρες. Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο σκληρών και πολυέξοδων αγροτικών εργασιών και αγωνίας, καθώς πρόκειται για ένα ευπαθές φυτό. Εξαιρετικά ευάλωτο σε ασθένειες και στα καπρίτσια του καιρού, οι παραγωγοί περιμένουν την πώληση και διάθεση του προϊόντος τους για να εξασφαλίσουν το μικρό, πλέον, κέρδος που αποφέρει η συγκεκριμένη καλλιέργεια. Κάθε είδους ενίσχυση που θα δίνεται θα αφορά πλέον αποκλειστικά εκείνους που παράγουν. Ως τώρα είχαν συνδεθεί τα χρήματα με το εισόδημα. Τώρα όμως θα ενισχύεται η παραγωγική διαδικασία και θα πρέπει να αποδεικνύεται για να τύχει στήριξης κάποιος αγρότης. Όσον αφορά τα περίφημα ιστορικά δικαιώματα του αγρότη σχετικά με την ενιαία ενίσχυση, ανάλογα με το τι καλλιεργούσε και τι επιδοτήσεις λάμβανε, θα αποτελέσουν παρελθόν. Ο αγρότης πλέον θα παίρνει ενίσχυση με βάση τις παραγωγικές επιλογές του και τα συστήματα ποιότητας που θα χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας όλη την εκμετάλλευση και το είδος των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την επερχόμενη δραματική μείωση της επιδότησης ανά στρέμμα ωθούν πολλούς από αυτούς είτε να την εγκαταλείψουν και να ξηλώσουν τα χωράφια τους, είτε απλώς να πάψουν να ασχολούνται, στρεφόμενοι σε άλλες επαγγελματικές διεξόδους, όπως τον τουρισμό. Ας μην τους σπρώξουμε περισσότερο!xanthinews.gr